نمایش یک نتیجه

درختی سریع الرشد که برگهایش شبیح دم ماهی میباشد
این درخت در فصل پاییز تمامی برگهایش به رنگ زرد تبدیل میشود که نمایی بسیار زیبا به محل میبخشد